Disclaimer RailMaps

 1. Door gebruik te maken van RailMaps, stemt u in met deze disclaimer.
 2. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  1. Gebruiker: natuurlijke of rechtspersoon die RailMaps gebruikt;
  2. Gebruiken: onder meer toepassen, inladen, inloggen, downloaden, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, interpreteren, verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, van diensten gebruik maken, analyseren;
  3. RailMaps: RailMaps is een Geografisch Informatie Systeem (GIS) waarin diverse data van ProRail via een kaart in te zien zijn.
  4. Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 3. ProRail spant er zich voor in om de inhoud van RailMaps regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 4. Gebruiker zal RailMaps en de daarin opgenomen informatie naar behoren behandelen en uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor zij door ProRail ter beschikking is gesteld. Gebruiker zal RailMaps en de daarin opgenomen informatie inhoudelijk niet aanpassen.
 5. Het vermenigvuldigen en/of openbaar maken en/of commercieel exploiteren van RailMaps, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van ProRail, is niet toegestaan
 6. Gebruiker dient handleidingen en/of instructies die door ProRail beschikbaar zijn gesteld (waaronder legenda, gebruiksbeperkingen, databeschrijvingen, kwaliteitsbeschrijvingen en andere metadatagegevens van datasets), onverkort toe te passen.
 7. ProRail kan RailMaps of het gebruik van RailMaps naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande melding. ProRail is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 8. Het intellectueel eigendomsrecht van RailMaps en de daarin opgenomen informatie berust bij ProRail.
 9. ProRail is niet aansprakelijk voor elke vorm van schade die voortvloeit uit het gebruik van RailMaps, het niet tijdig kunnen gebruiken en/of inhoudelijk incorrect geleverde informatie.
 10. De bepalingen in deze disclaimer laten onverlet bepalingen opgenomen in overeenkomsten tussen de Gebruiker en ProRail over RailMaps. Bij strijdigheid tussen een bepaling uit deze disclaimer en de bovengenoemde overeenkomst prevaleert de bepaling uit de overeenkomst.

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder. Vul het formulier in en wij geven binnen 24 uur antwoord!

Helaas werkt deze functionaliteit momenteel niet. We zijn op zoek naar een oplossing. Mail je vraag naar helpdesk.spoordata@prorail.nl.