Transitiekamer Backbone: configuratiegegevens spoor geautomatiseerd beschikbaar

Project

ProRail heeft het dagelijks onderhoud van het spoor uitbesteed aan vier onderhoudsaannemers: Strukton, AssetRail, BAMRail en VolkerRail. Deze ketenpartners hebben de juiste gegevens nodig om het beheer van de spoorinfrastructuur op adequate wijze te kunnen uitvoeren.

Als het onderhoud efficiënt en dus snel en foutloos kan gebeuren, is het spoor immers snel weer beschikbaar en worden incidenten en storingen voorkomen. Ook zijn herhaaldelijke controles van het spoor vooraf niet meer nodig. Dat scheelt tijd en geld.

Tot nu toe werken ProRail en de ketenpartners met een eigen registratiesysteem. Bij elke onderhoudsactie voeren de aannemers de gegevens over de werkzaamheden handmatig in, zowel in het datasysteem van ProRail (SAP) als in hun eigen documentatie. Het kan voorkomen dat de informatie in beide systemen verschilt. Dit is bijvoorbeeld soms het geval bij een verouderd spoorobject, zoals een wissel. Stel dat de fabrikant meldt dat alle wissels van een bepaald type moeten worden vervangen, dan heeft ProRail onvoldoende garantie dat zij alle betreffende apparaten in beeld heeft. Ook komt het voor dat een onderhoudsaannemer wel een wisselverwarming op een bepaald traject heeft geregistreerd, terwijl dit in de database van ProRail niet voorkomt.

Verbeteractie

De doelstelling van het project is: een voor 21 objectsoorten geautomatiseerde gegevensuitwisseling van configuratiedata tussen ProRail enerzijds en de onderhoudsaannemers anderzijds die bijdraagt aan een juiste, tijdige, volledige en tijdsonafhankelijke informatievoorziening in de spoorbranche.
Hoe? Het project Transitiekamer Backbone linkt de datasystemen van ProRail en de onderhoudsaannemers aan elkaar. Dit gebeurt via een adapter op het systeem van de onderhoudsaannemers die zorgt dat alle ingevoerde data in alle systemen gelijk zijn. Deze link tussen de systemen vormt als het ware de ‘ruggengraat’ van de informatie over onderhoud aan het spoor; synchronisatie vindt geautomatiseerd en continu plaats. Het resultaat hiervan is het binnen het programma SpoorData gehuldigde principe ‘buiten is binnen’: de daadwerkelijk uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden aan het spoor voor 21 objectsoorten zijn direct in alle systemen bekend. Alle partijen beschikken over dezelfde informatie. ProRail kan dan ook veel sneller datasets beschikbaar stellen bij aanbestedingen en/of contractering.

NB: Asset Rail heeft geen eigen datasysteem en maakt gebruik van dat van ProRail. Deze onderhoudspartner krijgt de beschikking over een vereenvoudigd invoerscherm, op basis van de nieuwe ILS – Informatie Leverings Specificaties.

Wie doet het?

Het projectteam van ProRail bestaat uit gegevensbeheerders van Asset Management Informatie en de ICT-deskundigen voor het technische gedeelte. Van de onderhoudsaannemers zijn ook gegevensbeheerders en ICT-mensen betrokken.

Wie heeft er baat bij?

ProRail en de onderhoudsaannemers hebben door deze gedeelde kennis beter zicht op de staat van onderhoud van het spoor. Onderhoud kan scherper en exacter worden ingepland. Dat scheelt in de kosten voor onderhoud en komt de infrabeschikbaarheid ten goede. Daar heeft eigenlijk iedereen baat bij, de reiziger voorop.

Tijdpad

Op dit moment test ProRail het gebouwde systeem, de ‘link’ oftewel de TransitieKamer Backbone. Medio februari wordt besloten of het domein van de testfase kan worden uitgebreid naar de systemen van de genoemde onderhoudsaannemers. De ketenpartners hebben wellicht nog wat tijd nodig om hun systemen in te richten. In mei 2016 kan TK-Backbone live voor de onderhoudsgegevens van de objecten ‘spoor’ en ‘sein’. Daarna worden onderhoudsdata van steeds meer objecten – uiteindelijk 21 - op deze wijze gesynchroniseerd. De stapsgewijze implementatie volgt per gebied. Geplande voltooiing: april 2017.

Gerelateerde projecten

ProRail en de vier onderhoudsaannemers werken binnen het Programma PGO 3.0 (Prestatie Gericht Onderhoud) aan betere prestaties op het gebied van spooronderhoud en spoorvernieuwing. Transitiekamer Datamanagement is een onderdeel van dit programma. Het project Transitiekamer Backbone maakt daarvan deel uit, net als van het programma SpoorData, onder de pijler Data op orde. Andere projecten in deze pijler zijn Data op Orde Brengen (DOOB) en Validaties in SAP.  

 

Data op orde

 Het programma SpoorData heeft vier ontwikkelpijlers. Dit project hoort tot de pijler Data op orde.