Terugmelden uitgevoerd groot onderhoud

Project

Project

ProRail streeft naar een betrouwbaar, veilig en comfortabel spoor dat klaar is voor de toekomst. Om ervoor te zorgen dat de 7.000 kilometer spoor die ons land rijk is in goede conditie wordt gehouden, is intensief onderhoud nodig. Om storingen te voorkomen, plant ProRail grootschalig onderhoud aan de spoorweginfrastructuur in. De wijze waarop dat gebeurt is preventief en risico gestuurd. Bij dergelijke grote klussen – waaronder spoorvernieuwing - komt veel bij kijken.

Een kleine maar belangrijke schakel in deze keten op weg naar een betrouwbaar en veilig spoor, is een uniforme verwerking en opslag van gegevens over de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden. Met de beschikbaarheid van actuele en volledige informatie over onderhoud van het spoor, kunnen ProRail en spoorpartners het onderhoud efficiënter uitvoeren.

Verbeteractie

Een belangrijke verbeterslag is te maken in de uniforme administratieve terugmelding en centrale opslag van de uitgevoerde werkzaamheden in het SAP-systeem van ProRail. Het gaat hierbij om gegevens die antwoord geven op de vragen: welke vervanging, vernieuwing of onderhoudswerkzaamheden hebben de afgelopen periode plaats gevonden aan een bepaald object. Deze objectgeoriënteerde informatie kan weer worden gedeeld met ketenpartners zoals aannemers en de toezichthouder.

ProRail medewerkers van Onderhoud en Operatie in Randstad Noord hebben een nieuwe manier bedacht om uitgevoerde werkzaamheden via een uniforme werkwijze terug te melden. Enerzijds worden uitgevoerde ordertaken automatisch teruggemeld door een koppeling te leggen met de mutaties van de objectgegevens vanuit het infra project. Anderzijds worden in die gevallen waarbij een automatische terugmelding niet mogelijk is, ordertaken door de bouwmanager en bouwadministrateur handmatig teruggemeld. Hiervoor is door het project een gebruiksvriendelijke userinterface op SAP ontwikkeld.

Het ProRail kernteam heeft dit protocol de afgelopen maanden gedeeld met hun collega’s in andere regio’s. Besloten is dat deze optimalisatie in de officiële procedure PRC00055 wordt opgenomen om die uniforme werkwijze te borgen. Het projectteam heeft een gebruiksvriendelijk invulscherm voor dit proces gerealiseerd, zodat invoeren van de terugmelding ook voor niet-SAP-gebruikers goed te doen is. De cultuuromslag naar deze uniforme wijze van werken is de belangrijkste actie van dit project.

Tijdpad

Na een periode van sessies, testen en trainen voeren we per 17 oktober 2016 deze manier van orders terug melden landelijk in bij ProRail. De bouwmanagers en bouwadministrateurs in de vier onderhoudsregio’s kunnen vanaf dit moment vastleggen dat het grootschalig onderhoud heeft plaatsgevonden of dat het spoor is vernieuwd.

Wie doet het?

De medewerkers van Asset Management van ProRail stellen het onderhoudsprogramma op.

De plancoördinatoren van Onderhoud en Operatie in de vier regio’s van ProRail zoeken uit wat er voor het geplande groot onderhoud moet worden geregeld. Zij dragen dit over aan de collega’s van projecten, die de werkzaamheden gaan uitzetten en coördineren. De gespecialiseerde onderhoudsteams van de vaste aannemers voeren het werk voor ProRail uit. De bouwmanager is verantwoordelijk voor de oplevering. De aannemer en de bouwadministrateur meldt de activiteiten administratief af.  Hierna wordt de infra weer overgedragen aan de tracémanager, waarbij door middel van een steekproef wordt gecontroleerd of alle activiteiten (orders) zijn terug gemeld.

Wie heeft er baat bij?

Helderheid over het gerealiseerd onderhoud en dus de status van de assets / objecten komt efficiënt werken ten goede van het tracéteam, systeemspecialisten, inspecteurs, maintenance engineers en instandhoudingsdeskundigen. Het succes ligt in de samenwerking vanuit diverse disciplines in de spoorbranche, waaraan deze gegevens over het onderhoud bijdragen. Het maakt risico gestuurd werken en preventief onderhoud mogelijk. Het geeft ProRail zicht op de actuele staat van de infrastructuur en bovendien onderhoudsaannemers – in geval van een aanbesteding - informatie over de status van het spoor.

 

 

Data op orde

 Het programma SpoorData heeft vier ontwikkelpijlers. Dit project hoort tot de pijler Data op orde.