Onderhoudsinformatie centraal vastleggen en beschikbaar maken

Project

Vier onderhoudsaannemers zorgen in opdracht van ProRail voor het dagelijks onderhoud van het spoor: Strukton, AssetRail, BAMRail en VolkerRail. Het project ‘Uitwisseling Onderhoudsdata met onderhoudsaannemers’ streeft naar een uniforme aanlevering en opslag van gegevens over de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden. Met actuele en volledige informatie over onderhoud van het spoor beschikbaar, kunnen ProRail en spoorpartners het onderhoud efficiënter uitvoeren.

De onderhoudsteams van de vier aannemers zijn dagelijks op pad om onder meer overwegen, bordseinen, kruisingen en wisselconstructies in goede conditie te houden. De informatie over deze uitgevoerde onderhoudsactiviteiten werd tot nu toe onvoldoende gestructureerd beschikbaar gesteld. Het gaat hier om waardevolle informatie die ProRail inzicht geeft in de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden, de doelmatigheid van het instandhoudingsconcept en de status van het onderhoud aan het spoor.

Verbeteractie

In dit project ‘Uitwisseling Onderhoudsdata onderhoudsaannemers’ maken ProRail en de onderhoudsaannemers afspraken over het op uniforme wijze aanleveren en centraal opslaan van gegevens over uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden in het SAP-systeem van ProRail. Deze informatie wordt gekoppeld aan spoorobjecten zoals wissels. Een parallel project binnen SpoorData, bewandelt hetzelfde traject met projectaannemers en de aan die objecten uitgevoerde vernieuwingsactiviteiten.

De afspraken zijn als volgt:

De onderhoudsaannemers leveren volgens een vast proces gegevens aan. Deze data worden gevalideerd vóór invoering in SAP en zijn vervolgens beschikbaar binnen ProRail. Vaststaat dat onderhoudsaannemers in ieder geval gegevens aanleveren over de dag van het onderhoud, het unieke objectnummer van het object dat is onderhouden, de TESI-code (gestandaardiseerde code voor een specifieke onderhoudsactiviteit) en specifieke bevindingen. Deze gegevens worden vervolgens door ProRail beschikbaar gemaakt.

Dit levert sturingsinformatie op voor analyse en verbeteringen van het Instandhoudingsconcept van de spoorobjecten. Dit zorgt voor aanscherping van de eisen aan de onderhoudsaannemer om efficiënter de werkzaamheden uit te voeren en het spoor meer preventief te onderhouden. Hierdoor zal het spoor straks beter beschikbaar zijn. Dat is het uiteindelijke gewenste resultaat van deze verbeterslag.

Afspraken over welke informatie wordt uitgewisseld

In de Informatie Leverings Specificaties (ILS), die onderdeel uitmaken van het contract tussen ProRail en onderhoudsaannemer, is vastgelegd welke informatie onderhoudsaannemers en ProRail met elkaar uitwisselen. Het document bevat de afspraken over wie, welke gegevens wanneer levert. Hierin staat dus bijvoorbeeld welke informatie de aannemers nodig hebben om hun onderhoudsproces goed uit te kunnen voeren, maar ookover welke onderhoudsactiviteiten ProRail geïnformeerd wil worden.

Tijdpad

ProRail en de vier onderhoudsaannemers beproeven deze nieuwe manier van onderhoudsgegevens delen vanaf september 2016 in een pilot. Dat doen zij in vijf Prestatie Gericht Onderhoudsgebieden: Eemland, Den Haag, Gelre, Veluwe en Wadden. De pilot strekt zich uit de objecten van de  volgende acht ILS-en :
- Bordseinen
- Lichtseinen
- GRS-SSL (Spoorstroomloop)
- Wisselbediening
- Kruisingen
- Wissels
- Wisselverwarmingsinstallaties
- Overwegen

Na evaluatie van de pilot doen steeds meer gebieden en objectsoorten mee. In overleg met Tracéteams & Onderhoudsaannemers kan tijdens de pilot een structurele oplossing worden ontwikkeld, bijvoorbeeld in de vorm van een interface of portaal.

Wie doet het?

De aannemer stuurt maandelijks een gegevensbestand met de uitgevoerde onderhoudsactiviteiten. Via het tracéteam gaat dit bestand van de onderhoudsaannemers in kwestie naar een gegevensspecialist van ProRail die het bestand inleest en invoert in SAP EAM. Het tracéteam heeft de eindverantwoordelijkheid voor de ontvangst en controle van de inhoud van de informatie.

Wie heeft er baat bij?

De direct betrokkenen zijn de onderhoudsaannemers en gegevensspecialisten van ProRail. De ‘klanten’ die voor hun werk profijt hebben van deze uniforme vastlegging van onderhoudsinformatie zijn het tracéteam, systeemspecialisten, inspecteurs, maintenance engineers en instandhoudingsdeskundigen. Met de opbouw van een historie aan onderhoudsinformatie is het mogelijk uitgebreidere analyse uit te voeren op bijvoorbeeld onderhoudsactiviteit (TESI code), type objecten, perioden en dergelijke en wordt preventief onderhoud mogelijk.

Data op orde

 Het programma SpoorData heeft vier ontwikkelpijlers. Dit project hoort tot de pijler Data op orde.