Objecttype Bibliotheek Spoor: één taal spreken

Project

ProRail wil vanaf 2018 de BIM-werkwijze toepassen in al haar infraprojecten. Bouw Informatie Management staat voor een methodiek waarin alle relevante informatie tijdens de gehele levenscyclus van een bouwwerk digitaal wordt gedeeld tussen alle partijen in de keten. Het beoogde resultaat is een beter ontwerp en minder bouwfouten.


Een belangrijke voorwaarde is dat begrippen en definities gedurende alle fasen van het bouwwerk eenduidig zijn gedefinieerd en dat achterliggende systemen werken met gelijke informatie. Spraakverwarring ontstaat als er voor een en hetzelfde object meerdere woorden bestaan zoals bijvoorbeeld een laagsein, dwergsein en hoofdsein. Voor vakmensen vaak goed te interpreteren, maar dodelijk voor computersystemen. Om informatie gedurende alle fasen van het bouwwerk consistent digitaal uit te wisselen moeten de ketenpartners dezelfde taal blijven spreken. Een van de instrumenten die dat mogelijk maakt, is de Objecttype Bibliotheek Spoor, afgekort met OTL (Object Type Library).

Verbeteractie

In de Objecttype Bibliotheek Spoor leggen we centraal spoorse begrippen en definities over objecttypen digitaal, gestructureerd en gestandaardiseerd vast. Aanvullend wordt voorgeschreven welke objecten aan elkaar zijn gerelateerd en welke documentbehoefte elk object heeft.
Dit stelt achterliggende systemen in staat om naast de objectkenmerken ook gerelateerde informatie op te vragen. Het wordt hierdoor mogelijk intelligentere validaties uit te voeren, waarmee een verbeterslag wordt gerealiseerd in de informatieleveringen binnen en buiten ProRail. Om de definities van ProRail aan te laten sluiten bij die van de partners in de spoorbranche, stemmen we de begrippen en definities met elkaar af.

Concepten Bibliotheek Nederland

De Objecttype Bibliotheek Spoor haakt aan bij de CB-NL, de Concepten Bibliotheek Nederland. De CB-NL - een initiatief van de BouwInformatieRaad (BI) - is een digitale semantische bibliotheek. Dit is een verzameling van objectendefinities die uniformerend werken tussen bestaande standaarden en object-/productiblibliotheken. De CB-NL zorgt er in de praktijk voor dat de vertaalslagen goed verlopen van de eigen Objecttypen Bibliotheek Spoor naar die van de ander, bijvoorbeeld de Objecttypen Bibliotheek Rijkswaterstaat.

Wie doet het?

Binnen het project Zuidasdok doet ProRail ervaring op met het toepassen van een gezamenlijke ObjectTypen Bibliotheek. Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam en ProRail hanteren richting de opdrachtnemer één OTL, waarin uniform wordt gedefineerd welke objecttypen met welke kenmerken bij de informatie leveringen moeten worden gehanteerd. De ervaringen binnen dit traject vormen de basis voor de definitieve uitwerking van de OTL Spoor. OTL Spoor zal een definitieve kapstok gaan vormen voor alle logistieke- en assetinformatiesystemen binnen ProRail.

Wie heeft er baat bij?

In de spoorbranche werken we disciplineoverstijgend. Dat betekent dat ProRail en partners samen één  totaalproduct, een werkende infrastructuur (het treinpad) leveren. Een heldere communicatie en uitwisseling van informatie is daarbij onontbeerlijk. Het toepassen van de Objecttypen Bibliotheek Spoor stelt ProRail en de partners in de keten in staat om ieder de eigen taal te laten spreken. We weten echter precies wat de andere partij bedoelt omdat objecten expliciet zijn gedefinieerd en beschreven. Dat verbetert de informatieuitwisseling en communicatie tijdens infraprojecten en bij storingen in de spoorbranche. Werken met OTL helpt zo de kwaliteit van ons spoornetwerk verhogen en daar profiteert iedereen van, de reiziger voorop.

Tijdpad

Op dit moment wordt de OTL ZuidasDok in samenwerking met Rijkswaterstaat en de gemeente Amsterdam ingericht voor de projectorganisatie. Eind 2016 wordt deze naar verwachting definitief opgeleverd en wordt gestart met de ontwikkeling van de uiteindelijke Object Type Bibliotheek spoor. 

BIM spoorbranche

Het programma SpoorData heeft vier ontwikkelpijlers. Dit project hoort tot de pijler BIM spoorbranche.

Seinen langs spoorlijn op Maasvlakte