Tweede netwerksessie (over condities voor data en OTL-toets)

Op maandag 4 december 2017 was de tweede netwerksessie van het lerend netwerk SpoorData. Twee groepen werkten verder aan de twee vraagstukken die in juli zijn gekozen en bereidden de tweede Asset Informatie Carrousel in januari 2018 voor waar de resultaten met het hele netwerk gedeeld worden.

Groep 1: PDA-analyse voor de condities voor data delen

Vanuit de centrale vraag van deze groep (‘Hoe kunnen we de juiste condities creëren die nodig zijn om het delen van data in de spoorsector de gewoonste zaak van de wereld te maken?’) waren in de vorige netwerksessie zeven belemmeringen benoemd. Twee van de belemmeringen zijn in deze tweede netwerksessie verder uitgediept, te weten:

  1. Het huidige proces is te omslachtig, ingewikkeld en onduidelijk.
  2. Er is geen gedeeld belang.

Voor de verdiepingsslag werd de volgende verbeterformule gebruikt: V = P x D x A

De V in deze formule staat voor ‘Verbeteren’. Volgens de formule moet aan alle drie de volgende aspecten gewerkt worden om tot een significante verbetering te kunnen komen:

  • P = Probleembewustzijn (Wat maakt de benoemde belemmering tot een probleem?)
  • D = Doelbeeld (Hoe ziet de toekomstige wereld eruit, waarin het probleem is opgelost?)
  • A = Acties (Hoe kunnen de benodigde condities om het doelbeeld te bereiken gecreëerd worden?)

Een van de uitkomsten die meegenomen wordt naar het brede netwerk tijdens de tweede Asset Informatie Carrousel is de behoefte dat ProRail meer deelt met de markt wat ze allemaal aan het doen is. Deze en andere uitkomsten staan in het outputdocument. 

Download onderaan de output van de condities-groep

Groep 2: Show me your (OTL-)models

De oorspronkelijke centrale vraag voor de groep van de OTL-toets (‘Hoe kunnen we de modellen uit de Objecttype Bibliotheek Spoor (OTL) beter vormgeven, zodat ze makkelijk bruikbaar worden in projecten?’) is tijdens de eerste netwerksessie praktisch gemaakt als: ‘Hoe kunnen we gezamenlijk tot een complete OTL komen?’. Het belangrijkste onderdeel van de tweede netwerksessie was ‘show me your models’, oftewel het tonen van de modellen die bij verschillende organisaties worden gebruikt, met de volgende vragen:

  1. Welke informatie van objecten lichtsein en wissel moet een plek krijgen in de OTL?
  2. 
 Welke informatie uit de objecten in de OTL is van belang voor je primaire proces?


 Tijdens de presentatie van de zes modellen van ProRail Arcadis, Movares, RHDHV, Sweco en Strukton kwamen verschillende kwesties naar voren, bijvoorbeeld dat er nu onvoldoende rekening wordt gehouden met de informatiebehoeften vanuit verschillende projectfasen (ontwerp, realisatie, beheer). Richting de tweede Asset Informatie Carrousel is de ambitie neergezet om in een gezamenlijk ontwikkeltraject te komen tot een basisset voor de OTL Spoor die bruikbaar is in verschillende projectfasen, in elk geval bij ontwerp, realisatie en beheer.

Alle uitkomsten van de sessie zijn terug te vinden in het outputdocument (zie onder)

Lerend Netwerken