6 november focus op OTL en de condities voor data delen

Op maandag 6 november is de vervolgbijeenkomst van het lerend netwerk SpoorData gehouden. We hebben in twee groepen een verdiepingsslag op twee vraagstukken gemaakt. 

Twee thema's

Hieronder vind je de twee vraagstukken, die voortgekomen zijn uit de eerste Asset Informatie Carrousel. Bij aanmelding hebben mensen een keuze gemaakt voor een van de twee groepen. 

1. Condities voor data delen

Deze groep is aan de slag gegaan met de vraag: 'Hoe kunnen we de juiste condities creëren die nodig zijn om het delen van data in de spoorsector de gewoonste zaak van de wereld te maken?' 

Aangezien bovenstaande vraag nogal breed en veelomvattend is, werd gestart met het door de deelnemers laten formuleren van onderliggende   deelvragen die betrekking hebben op het vraagstuk. Zodoende ontstond een gedeeld beeld van het vraagstuk.
Vervolgens werden op basis van de 5 fases, gedefinieerd door ProRail (plannen, ontwerpen, bouwen, besturen, beheren), alle deelprocessen in   kaart gebracht die te maken hebben met het verkrijgen, verwerken en delen van spoordata.

De volgende stap was het per deelproces in de kaart brengen van de betrokken partijen en te beschrijven welke belemmeringen er spelen. Deze   belemmeringen werden vervolgens  geprioriteerd zodoende   te   kunnen   bepalen   welke belemmeringen als meest urgent worden   ervaren.

Voor een verdere uitwerking van de output  zie hier .

2. De OTL-toets

Bij deze groep staat de vraag centraal: 'Hoe kunnen we de modellen uit de Objecttype Bibliotheek Spoor (OTL) beter vormgeven, zodat ze makkelijk bruikbaar worden in projecten?' 

Het product OTL wordt gezien als een belangrijke technologische voorwaarde voor het delen van spoordata in de sector. Daarom hebben we de deelnemers gevraagd eerst een aantal deelproducten te benoemen die relevant zijn om te komen tot een complete OTL.

Voor twee geselecteerde deelproducten hebben de deelnemers volgens de transformatiebalk doelbeelden bepaald, de problemen die hiermee worden opgelost en de veranderingen te formuleren die nodig zijn om de doelbeelden te realiseren.

De diversiteit aan informatiemodellen en IT-systemen leek een echte belemmering. Het was de keuze van de deelnemers zelf om uitwisseling van informatiemodellen over twee objecten, te weten sein en wissel, in een volgende sessie uit te diepen: show your models. 

Voor een verdere uitwerking van de output zie hier.

Verder online en in bijeenkomsten

Aan het einde van de parallelle sessies is gereflecteerd op de resultaten van de middag. Deelnemers noemden het een ‘leuke interactieve bijeenkomst’ en vonden het ‘vruchtbaar’ en met ‘mooie inzichten’.

Deelnemers delen hun inzichten op Slack

De deelnemers waren positief over het voorstel om een vervolg te geven aan de bijeenkomst. Op 4 december is een volgende bijeenkomst met de twee onderzoeksgroepen. Tussentijds ontwikkelen we online door.

De resultaten van de tweede bijeenkomst en van de online uitwisseling worden teruggegeven aan het hele lerende netwerk Spoordata tijdens de tweede Asset Informatie Carrousel op 16 januari a.s. 

Lerend netwerk SpoorData

Het programma SpoorData van ProRail heeft als doel om alle partners in de spoorbranche te voorzien van de juiste, volledige, actuele en toegankelijke informatie over de infrastructuur. ProRail wil graag samen optrekken met de ketenpartners om deze ambitie waar te maken. We maken hierbij gebruik van elkaars kennis, ervaring en creativiteit, onder andere in het lerend netwerk SpoorData.