AMStuurt!

Conditiedata

AMStuurt! is een dashboard en geeft inzicht in de prestatie van de infrastructuur van ProRail. Iedere ProRailer kan het dashboard raadplegen. De contractaannemers die voor ProRail werken kunnen toegang aanvragen en krijgen dan inzicht in het gebied waar zij het onderhoud doen.

Ga naar het dashboard Vraag toegang aan

De hoofddoelstellingen

De hoofddoelstellingen van AM Stuurt! zijn het aantoonbaar in control zijn op veiligheid en beschikbaarheid en het verhogen van de efficiency van de interne informatievoorziening. AM Stuurt! is een programma van AM Informatie. AM Stuurt! wil inzicht geven in de prestatie van de infrastructuur van ProRail en gelijktijdig hiervoor handvatten aanreiken ter verbetering van die prestaties. Dit doet zij middels een samenhangend aantal, onderling consistente dashboards.  De dashboards zijn te vinden op de startpagina. Deze producten zijn voor iedereen binnen ProRail beschikbaar. Op deze wijze faciliteert AM Stuurt! analyse, evaluatie en verbetering van de prestaties van AM op alle niveaus, strategisch, tactisch en operationeel.

De producten

Dit zijn de belangrijkste producten van AM Stuurt!:

 • Dashboard Status Spoorstaafdefecten
 • Dashboard Spoorgeometrie
 • Dashboard Veilige Berijdbaarheid
 • Dashboard assetmanagement
 • DB tracémanagement
 • Dashboard systeemmanagement Spoor

Actualiteit

De data in de diverse dashboards van AM Stuurt! kennen allemaal dezelfde actualiteit: maximaal 1 dag ouder dan de informatie die bij AM Informatie bekend is. De gegevens worden elke ochtend vanuit de authentieke bronnen aangeleverd en ingelezen. In de footer van elk dashboard is te lezen wanneer en voor welke dataset de laatst aangeleverde update is vanuit die bron. Die datums kunnen dus meer dag één dag oud zijn. De bronnen leveren namelijk zelf niet elke dag nieuwe updates. Bijvoorbeeld omdat een meettrein al enige tijd niet heeft gereden, of omdat de aannemer nog niet zijn statusinformatie over een defect of overschrijding heeft aangeleverd, terwijl de beheersmaatregel al wel is uitgevoerd. Voor statusinformatie (beheersmaatregelen, afkomstig uit BBMS of F12-formulieren) geldt iets anders. Deze informatiestroom hoeft niet elke dag door de onderhoudsaannemer aangeleverd en ververst te worden, omdat dat de aannemer contractueel gezien maximaal 45 dagen mag achterlopen. Voor spoorstaafdefecten is dat dankzij BBMS en het project PUSH2 niet nodig. Elke dag kan de aannemers de statusinformatie aanpassen, waarna AM Stuurt! dat dan de volgende dag ook toont. Voor VeiligheidWaarde-overschrijdingen SPoorgeometrie geldt dat deze via F12-formulieren (excels) binnen komen. Deze kunnen dus helaas wel maximaal 45 dagen achterlopen. Het Dashboard Spoorgeometrie (DBSG) moet dus met een andere bril bekeken worden dan het Dashboard Spoorstaafdefecten (DBSS).

Authentieke bronnen

De dashboards van AM Stuurt! tonen misschien wel verschillende doorsneden en visualisaties, maar de aantallen zijn altijd onderling consistent. En altijd gebaseerd op authentieke bronnen. Zo komen de conditienormoverschrijdingen, zoals spoorstaafdefecten en Veiligheidswaardeoverschrijdingen Spoorgeometrie uit BBMS, spoorstaafbreuken uit Promise en geografische aanduidingen uit GeoPoort.

De principes

Het integreren van conditie-, onderhouds- en prestatiedata staat centraal. De belangrijkste informatie uit de bronsystemen worden overzichtelijk, actueel en betrouwbaar voor iedereen beschikbaar gemaakt. Hoewel verschillende gebruikersgroepen verschillende doelen hebben, borgt AM Stuurt! dat de functionele verschillen minimaal zijn, wel toegespitst op wat die doelgroep beoogt. Dat doet AM Stuurt! door consequent dezelfde brondata en dezelfde begripsdefinities te hanteren. Zo zijn de overzichten deels specifiek, maar altijd onderling consistent en actueel.

De producten en hun samenhang

De AM Stuurt! producten zijn geen losstaande producten. Ze vormen één samenhangend portfolio. De producten kennen waar mogelijk dezelfde functionaliteit en dezelfde look & feel. Op de achtergrond maken al onze producten gebruik van dezelfde, door ons opgebouwde, geïntegreerde informatieverzameling. Dus eenmalige integratie, meervoudig gebruik. Alle producten zijn zo opgebouwd, dat niet alleen de stuurinformatie zelf zichtbaar is, maar dat ook doorgeklikt kan worden naar de onderliggende gegevens.

Te zien zijn met name conditienormoverschrijdingen (VW-overschrijdingen) op het gebied van spoor- en wisselgeometrie, maar ook spoorstaafdefecten en spoorstaafbreuken. De aantallen per gebied, locatie en trends daarvan zijn zo inzichtelijk.

De voordelen voor de eindgebruikers:

 • Een dashboard toegesneden op behoeftes van de gebruikers, van operationeel tot strategisch, van breed en integraal tot specialistisch en diepgaand;
 • Direct een dashboard dat kwantitatief een eenduidig en actueel inzicht geeft, specifiek ten behoeve van sturing of periodieke verantwoording;
 • Kennis van en toegang tot bronsystemen zijn niet nodig;
 • De verschillende, achterliggende bronsystemen hoeven door de gebruikers niet meer zelf gevonden en benaderd te worden;
 • Geen discussie meer over bron, actualiteit, volledigheid en juistheid van de gegevens;
 • Tijdbesparend omdat de gegevens niet meer door de eindgebruiker- met kans op fouten - uit de bronsystemen hoeven te worden gehaald en gekoppeld;
 • Directe visualisatie van de gegevens in tabel- of grafiekvorm, soms in een kaart (locatie of gebieden).

Meer informatie?

Kijk als ProRail medewerker op sharepoint voor meer informatie.

Meer data

Heb je een vraag?

Waar je ook een vraag over hebt, wij helpen je verder. Stel je vraag en wij geven een antwoord binnen 24 uur!